Explosionsriskbestammelser

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även kallat direktiv 94/9 / EG, är definitivt Europeiska unionen, som definierar de väsentliga kraven för dataprodukter för användning i explosionsfarliga atmosfärer. Med risk för explosion av metan och koldamm är de mest exceptionella maskiner och utrustning som används i kolgruvor och ATEX-direktivet gäller anordningar och förfaranden för skyddande riktade för användning inom områden som utsätts för risken för explosion. Återigen skiljer sig säkerhetsbestämmelserna i de berörda EU-länderna från varandra, vilket i hög grad hindrade friheten att utbyta varor mellan medlemsländerna.Från den nuvarande faktorn skapades ett förenande ATEX-direktiv, vilket förenade de befintliga förordningarna och avsevärt underlättade cirkulationen av artiklar i Europeiska unionen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet med ATEX-direktivet att garantera fri rörlighet för varor som säkerställer en hög grad av explosionsskydd. När det gäller anordningar som är avsedda för service i explosionshotade områden utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som trädde i kraft den 1 juli 2003. Dessutom antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även känd som ATEX USERS den 16 december 1999, vilka ändringar avser de minsta säkerhetskraven för positioner i rum där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började träda i kraft den 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummersymbol för explosionssäker utförandeexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning